Photograph
I SEMINARIO INTERNACIONAL DE BUDO - AIKIDO - JODO - IAIDO - JAFF RAJI 5 DAN

I SEMINARIO INTERNACIONAL DE BUDO - AIKIDO - JODO - IAIDO - JAFF RAJI 5 DAN